Serveis

Per tal de facilitar la tasca científica del personal que hi treballa, l’ICM disposa també de diferents serveis tècnics i de suport.

 

Serveis de suport a la recerca

Anàlisis químiques bàsiques.
Aquest laboratori de química analítica té com a principal objectiu la valoració de la concentració de nutrients en mostres fonamentalment de procedència marina i excepcionalment d'altres procedències aquoses. Els paràmetres que actualment determina són: nitrat, nitrit, amoni, silicat, fosfat, carboni orgànic dissolt, nitrogen total i fòsfor total.
Web del servei

Citometria de Flux.
El citòmetre de flux s'utilitza per a detectar i enumerar virus, bacteris i petits protists fototròfics i no fototròfics marins i d'aigua dolça. Es fa servir també per a analitzar la viabilitat dels organismes amb sondes fisiològiques fluorescents. La instal·lació també és utilitzada per a separar poblacions prèviament marcades radioactivament.
 

Col·leccions Biològiques de Referència.
Aquestes col·leccions permeten la identificació de més de 1.000 espècies de peixos, crustacis i mol·luscs cefalòpodes, procedents de tot el món. El servei facilita la realització de consultes, in situ o mitjançant internet, de totes les espècies inventariades.
Web del servei

Col·leccions Geològiques.
Inclou la col·lecció de Perfils de Sísmica de Reflexió del marge continental catalanobalear i de les regions del mar d’Alboran, golf de Cadis, illes Canàries, l’Atlàntic equatorial, el mar Carib i l’Antàrtida i la col·lecció de Testimonis de Sediment Marí amb mostres procedents de marges continentals i conques que envolten la península ibèrica i àrees insulars, i de zones de l’Antàrtida, l’Atlàntic i el Pacífic.
Web del servei

Instrumentació.
Aquest servei assessora els diferents grups de treball en l’adquisició i instal·lació d’instruments oceanogràfics, i participa en el seu disseny o construcció. També fa el manteniment dels equips existents i els controls de calibratge dels instruments de mesura oceanogràfica utilitzant el tanc d’Experimentació i Calibratge, amb 70.000 litres d’aigua de mar.
Web del servei

Microscòpia electrònica.
L’ICM disposa de dos microscopis electrònics de rastreig, un de convencional (SEM) i un altre de pressió variable (VPSEM). El SEM està equipat amb detectors d'electrons retrodispersats i secundaris. El VPSEM pot detectar electrons secundaris retrodispersats i realitzar observacions a pressió variable; també disposa d'un espectròmetre dispersiu en energia per a la realització de microanàlisi de raigs X. El laboratori conté, a més, els equips necessaris per a la preparació de mostres.
Web del servei

Observatori Marí Costaner.
Està dedicat a l'adquisició, gestió i visualització en temps real de dades oceanogràfiques. La instrumentació científica de l'observatori inclou un mesurador de corrent (velocitat i direcció), sensors de temperatura, salinitat, turbulència i pressió, una antena del satèl·lit EUMETSAT en col·laboració amb la UTM, dues estacions de vigilància de vídeo, una estació meteorològica i un petit vaixell. 
Web del servei

Zona d’Aquaris i Cambres Experimentals (ZAE).
És una de les infraestructures més modernes a l’àrea del Mediterrani, dissenyada per a mantenir diversos tipus d’organismes aquàtics i facilitar la recerca de diversos aspectes de la seva biologia. Ocupa una superfície de 650 m2 i es compon d’una sala de màquines, diverses sales amb aquaris, onze cambres termoregulades, un laboratori humit i un laboratori sec. L’aigua s’obté mitjançant una presa submarina a 300 m de la costa i 10 m de fondària. Es disposa també d’un tanc d’emmagatzematge que permet treballar amb aigua obtinguda en altres zones. La instal·lació està controlada per ordinador i vigilada les 24 hores per un sistema de sondes connectades a alarmes. Un total de nou règims d’aigua es poden subministrar a 150 aquaris, amb capacitats de 15 a 5.000 litres. Les variables ambientals controlables són la intensitat de la llum i el fotoperíode, la temperatura i salinitat de l’aigua, l’oxigen dissolt i els nutrients. Tot plegat permet la simulació d’un gran ventall d’hàbitats aquàtics, des dels subpolars fins als tropicals. 
Web del servei

 

Serveis de comunicació i documentació

Àrea de Divulgació.
Organitza activitats i jornades dirigides a públic adult i infantil, com els dies de Portes Obertes durant la Setmana de la Ciència. Produeix exposicions itinerants i material didàctic per a escoles, i funciona d’enllaç entre els científics i la premsa. Manté també un portal web dirigit al públic general, l’ICMDivulga, on es pot trobar informació sobre els projectes d'investigació que es desenvolupen a l'ICM, les campanyes oceanogràfiques en les quals participen els seus investigadors, els darrers resultats dels treballs científics i les activitats divulgatives produïdes des de l’Institut.
Web de divulgació

Biblioteca.
Oberta al públic. Forma part de la xarxa de biblioteques del CSIC. És la seu d’una de les col·leccions més importants de l’Estat espanyol de literatura científica en oceanografia i ciències marines, amb un dipòsit de prop de 8.300 volums de llibres i 1.800 títols de revistes, 500 dels quals es reben periòdicament. A la biblioteca es poden també consultar fins a 9.000 revistes electròniques. 
Web de la biblioteca

Revista Scientia Marina.
L’ICM, juntament amb el Servei de publicacions del CSIC, edita la revista internacional Scientia Marina, dedicada a les ciències marines i l’oceanografia. La seva publicació es va iniciar l’any 1955 amb el nom d’Investigación Pesquera. En ella es publiquen treballs originals d’investigació marina i diverses monografies en els següents àmbits: oceanografia física i química, geologia, biologia i ecologia, enginyeria, gestió de zones costaneres i pesqueries. Els volums es poden consultar també per internet. Entre totes les revistes científiques que es publiquen a l’Estat espanyol, Scientia Marina és una de les poques ressenyades a l’Índex de Citació de Ciència (Science Citation Index).
Web de la revista

 

Serveis generals

L'ICM disposa també de serveis generals que proveeixen el suport administratiu, informàtic i de gestió de tot quant està relacionat amb  l'activitat de recerca. Tots els serveis generals estan compartits amb la Unitat de Tecnologia Marina.

Web del servei d'informàtica (només per usuaris interns)

Web del servei de manteniment (només per usuaris interns)

Web del servei de reprografia (només per usuaris interns)