Present i futur de la pesca

L’explotació dels recursos pesquers mostra a escala mundial un estat preocupant de sobreexplotació.
A la seva escala, la pesca a Catalunya mostra símptomes semblants. La
sobrepesca és un fenomen generalitzat i complex relacionat amb les característiques pròpies
de la pesca com a recurs natural autorenovable que forma part d’un ecosistema, i està
sotmès, per tant, a uns condicionants indefugibles menats per la dinàmica de la natura.
L’explotació pesquera és governada per la tecnologia, l’economia i el mercat, que, en les
condicions històriques que s’han esdevingut, han portat a la sobrepesca d’avui. S’estudia
la dinàmica del recurs, el procés de sobrepesca, la possible recuperació i les eines per assolir-
la. S’analitza el futur de la pesca, incloent l’aqüicultura com a possible alternativa, i
els fenòmens ambientals, en particular l’escalfament global, com a condicionants futurs.
La conclusió és que cal emprendre accions per gestionar correctament el recurs pesquer o
la humanitat es veurà abocada a un problema de subministrament de peix.
Paraules clau: pesca, sobrepesca, sobreexplotació. (llegir més)

IMAGE GALLERY