<a href="/l%E2%80%99icm-participa-la-nit-dels-investigadors">L’ICM participa a la Nit dels investigadors </a><div>29 Setembre 2014 - La Nit dels investigadors &eacute;s un esdeveniment organitzat des del 2005 per la Comissi&oacute; Europea, en col&middot;laboraci&oacute; amb una &agrave;mplia gamma d&rsquo;institucions p&uacute;bliques i privades i compta cada any amb un seguit d&rsquo;activitats...</div> <a href="/comen%C3%A7-la-campanya-oceanogr%C3%A0fica-mifasol">Comença la campanya oceanogràfica MIFASOL</a><div>25 Setembre 2014 - El vaixell oceanogr&agrave;fic VO Garc&iacute;a del Cid va marxar avui amb els investigadors del projecte DOREMI liderat per la Dra. C&egrave;lia Marras&eacute;, del Departament de Biologia Marina i Oceanografia de l&#39;ICM, per comen&ccedil;ar la campanya oceanogr...</div> <a href="/desenvolupat-un-m%C3%A8tode-predir-les-invasions-biol%C3%B2giques">Desenvolupat un mètode per a predir les invasions biològiques</a><div>19 Setembre 2014 - Cient&iacute;fics de l&#39;ICM i de la Universitat Pompeu Fabra, en col&middot;laboraci&oacute; amb un equip internacional de cient&iacute;fics d&#39;It&agrave;lia i Estats Units, ha desenvolupat un m&egrave;tode que permet predir de...</div>

Publicacions recents

Lekunberri I., J.M. Gasol, S.G. Acinas, L. Gómez-Consarnau, B.G. Crespo, E.O. Casamayor, R. Massana, C. Pedrós-Alió, J. Pinhassi
Systematic and Applied Microbiology, 37, 3, 216-228. DOI: 10.1016/j.syapm.2013.11.005
Ryan J.P., M.A. McManus, R.M. Kudela, M. Lara Artigas, J.G. Bellingham, F.P. Chavez, G. Doucette, D. Foley, M. Godin, J.B.J. Harvey, R. Marin III, M. Messié, C. Mikulski, T. Pennington, F .Pya, K. Rajan, I. Shulman, Z. Wange, Y. Zhang
Deep-Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography, 101, 63-79. DOI: 10.1016/j.dsr2.2013.01.017
Vertical profiles of marine particulates: a step towards global scale comparisons using an Autonomous Visual Plankton Recorder
Lindsay D.J., A. Yamaguchi, M.M. Grossmann, J. Nishikawa, A. Sabatés, V. Fuentes, M. Hall, K. Sunahara, H. Yamamoto
Bulletin of the Plankton Society of Japan, 61, 1, 1-8.