Servei

Ciència de dades

Aquest servei ofereix les següents prestacions:

  • Extreure informació de dades estructurades i no estructurades.
  • Consulta de bases de dades relacionals (dades estructurades) utilitzant llenguatges de programació SQL i altres.
  • Recopilar dades no estructurades mitjançant web scraping, APIs i anàlisi.
  • Mètodes analítics sofisticats, aprenentatge automàtic (machine learning) i mètodes estadístics per a preparar dades per al seu ús en modelatge predictiu i prescriptiu.
  • Netejar dades per a descartar informació irrellevant i preparar les dades per a preprocessament i modelatge.
  • Realitzar anàlisi de dades exploratòries per a determinar com gestionar les dades buides i buscar tendències i/o possibilitats.
  • Serveis de consultoria i desenvolupament de SIG i cartografia.
  • Desenvolupament i gestió d’Infraestructures de Dades Espacials (IDE).
Equip i recursos tècnics
  • Programari propi desenvolupat en Python, R, Java i Bash shell scripts.
  • Programari utilizat en projectes d'IDEs: GeoServer, PostgreSQL/PostGIS, QGIS, GDAL, GeoNode, GeoNetwork...