Servei

Ciència de dades

Aquest servei ofereix les següents prestacions:

- Extreure dades estructurades i no estructurades.
- Consulta de dades estructurades en bases de dades relacionals utilitzant llenguatges de programació com SQL.
- Recopilar dades no estructurades mitjançant web scraping, APIs i anàlisi.
- Mètodes analítics sofisticats, aprenentatge automàtic (machine learning) i mètodes estadístics per a preparar dades per al seu ús en modelatge predictiu i prescriptiu.
- Netejar dades per a descartar informació irrellevant i preparar les dades per a preprocessament i modelatge.
- Realitzar anàlisi de dades exploratòries per a determinar com manejar les dades buides i buscar tendències i/o possibilitats.
- Comunicar prediccions i troballes als departaments d'administració i de TICs a través de visualitzacions de dades i d’informes.
- Serveis de consultoria i desenvolupament de SIG i cartografia.
- Desenvolupament i gestió d’Infraestructures de Dades Espacials.

Equip i recursos tècnics
  • Software propio desarrollado en Python, R, Java, Bash shell scripts.
  • Software utilizado en proyectos SDI: GeoServer, PostgreSQL / PostGIS, QGIS, GDAL, GeoNode, GeoNetwork.