Servei

Química

El laboratori realitza anàlisi dels principals nutrients químics a l'aigua. Està altament especialitzat en mostres marines que requereixen una alta precisió i sensibilitat en les determinacions (baixos límits de detecció).

Concretament es fan estimacions de la concentració de nutrients inorgànics (nitrat, nitrit, amoni, fosfat, silicat), nitrogen i fòsfor totals, carboni orgànic total i dissolt. A més, el Servei està a disposició de la comunitat científica per a incorporar noves determinacions químiques. En cada cas, la comunicació directa amb els usuaris és fonamental per a aconseguir els millors resultats.

El Servei és ofert a institucions públiques i privades, amb flexibilitat horària per a garantir l'anàlisi de mostres fresques i adaptar-se al ritme de la recerca científica. Es dona suport a campanyes i experiments oceanogràfics, incloent-hi assessorament sobre procediments de mostreig, manipulació, preservació i manteniment de mostres.

El Servei contribueix a la formació (d'estudiants de diferents nivells acadèmics) i les iniciatives divulgatives de l’ICM en col·laboració amb altres institucions públiques.

Tots els mètodes aplicats són oficials i homologats. Un objectiu actual del Servei és aconseguir l'acreditació ENAC (ISO 17025) i la certificació AENOR (ISO 9001). Es posa especial atenció a la calibració rutinària per a cada tipus d'anàlisi i instrument analític i el laboratori participa periòdicament en exercicis especials d’intercalibracions organitzades per entitats internacionals (per exemple, Quasimeme, JAMSTEC, CSIRO).

Per a la determinació de TOC / TN s'utilitzen Materials de Referència Certificats. Els calibratges dels instruments bàsics gravimètrics (balances analítiques) i volumètrics (pipetes automàtiques) es verifiquen anualment seguint ENAC.

El Servei compta amb un equip MilliQ Integral A10 Waters Millipore, dissenyat per a la producció d'aigua ultrapura d'acord amb les especificacions de tipus I que es descriuen en les normes ISO® 3696 i ASTM® D1193.

El rendiment dels instruments és verificat anualment pel Servei de Manteniment de l'empresa comercial corresponent (és a dir, Seal Analytical, Shimadzu, Jasco, Julabo, Waters Millipore) per tal de garantir la qualitat de les anàlisis.

El Servei renova els equips analítics i n'actualitza el software con la periodicitat necessària.

    Equip i recursos tècnics
    • AA3 HR Seal Analytical, anàlisi en flux continu (CFA), per a la determinació de nutrients inorgànics (nitrat, nitrit, fosfat, amoni), amb fluoròmetre FP 2020 Plus de Jasco integrat per a la determinació d'amoni.
    • AA3 Seal Analytical, anàlisi en flux continu (CFA), amb Digestor Julabo integrat per a la determinació de nitrogen i fòsfor totals.
    • TOC-CSH / TN Shimadzu per a determinació de carboni orgànic i nitrogen total.

    WEB DEL SERVEI