<a href="/l%E2%80%99icm-participa-la-nit-dels-investigadors">L’ICM participa a la Nit dels investigadors </a><div>29 Setembre 2014 - La Nit dels investigadors &eacute;s un esdeveniment organitzat des del 2005 per la Comissi&oacute; Europea, en col&middot;laboraci&oacute; amb una &agrave;mplia gamma d&rsquo;institucions p&uacute;bliques i privades i compta cada any amb un seguit d&rsquo;activitats...</div> <a href="/comen%C3%A7-la-campanya-oceanogr%C3%A0fica-mifasol">Comença la campanya oceanogràfica MIFASOL</a><div>25 Setembre 2014 - El vaixell oceanogr&agrave;fic VO Garc&iacute;a del Cid va marxar avui amb els investigadors del projecte DOREMI liderat per la Dra. C&egrave;lia Marras&eacute;, del Departament de Biologia Marina i Oceanografia de l&#39;ICM, per comen&ccedil;ar la campanya oceanogr...</div> <a href="/desenvolupat-un-m%C3%A8tode-predir-les-invasions-biol%C3%B2giques">Desenvolupat un mètode per a predir les invasions biològiques</a><div>19 Setembre 2014 - Cient&iacute;fics de l&#39;ICM i de la Universitat Pompeu Fabra, en col&middot;laboraci&oacute; amb un equip internacional de cient&iacute;fics d&#39;It&agrave;lia i Estats Units, ha desenvolupat un m&egrave;tode que permet predir de...</div>

Publicacions recents

Somoza L., G. Ercilla, V. Urgorri, R. León, T. Medialdea, M. Paredes, F.J. Gonzalez, M.A. Nombela
Marine Geology, 349, 73-90. DOI: 10.1016/j.margeo.2013.12.017
Zamora-Terol S., A.D. Mckinnon, E. Saiz
Journal of Plankton Research, 36, 4, 1047-1059. DOI: 10.1093/plankt/fbu039
Martínez R.A., S. Isari, A. Calbet
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 457, 59-70. DOI: 10.1016/j.jembe.2014.03.007