Servei

Citometria de Flux

La instal·lació compta amb dues citòmetres de flux FACSCalibur de Becton & Dickinson, equipats amb un làser blau (488 nm) i fotomultiplicadors que recullen el senyal de llum dispersada i absorbida i envien les dades a un ordinador,  un d'ells equipat amb un làser vermell (635 nm). Tots dos citómetros FACSCalibur poden classificar cèl·lules. Un d'ells està instal·lat en un banc de treball transportable per al seu ús en el laboratori de radioactivitat per a classificar mostres marcades amb isòtops radioactius. Existeix un sistema complet de tubs per al seu ús en aquest laboratori.

Hi ha un tercer citòmetre, Partec Cube 6, amb làser blau i violeta (405 nm).

Un quart citòmetre BD Accuri C6 Plus, equipat amb un làser vermell (640 nm) i un blau (488 nm). I un cinquè citòmetre Beckman Coulter CytoFLEX-S, amb làser blau (488 nm), vermell (638 nm), violeta (405 nm) i groc (561 nm).

El laboratori també compta amb campana per a fixar i preparar les mostres i reactius, un congelador a -80 °C per a l'emmagatzematge de les mostres, un refrigerador amb els reactius i tints necessaris, un bany termostàtic, sonicador, vortex, bàscules de precisió i accés al sistema MilliQ.

Equip i recursos tècnics
  • 2 citòmetres de flux BD FACSCalibur
  • 1 citòmetre de flux Partec Cube 6
  • 1 citòmetre de flux BD Accuri C6 Plus
  • 1 citòmetre de flux Beckman Coulter CytoFLEX-S