Interaccions entre l'Oceà i el Clima

Patrons i canvis climàtics globals

Comprendre l'evolució del contingut en carboni i calor de l'oceà

Els oceans són la reserva més gran d'aigua de la Terra. A causa de les propietats físiques i químiques úniques de l'aigua, els oceans juguen un paper clau com a termoregulador i com a amortidor químic. Un dels objectius de l'ICM és comprendre l'evolució del contingut de calor i carboni de l'oceà (emmagatzematge, transport i intercanvi) i com impacta en el temps atmosfèric i clima en totes les escales temporals, des del passat fins al present i el futur. També estudiem els modes de variabilitat de les interaccions climàtiques que són modulats per l'oceà, a més dels efectes sobre l'augment del nivell de la mar.