Servei

Observació i Caracterització del Medi Marí

El Servei d'Observació i Caracterització del Medi Marí determina la qualitat de l'aigua i del bentos marí. La seva determinació comprèn el mostreig seguit de: 1) identificació i anàlisi de diferents paràmetres (transparència de l'aigua, oxigen dissolt, pH, alcalinitat, pigments, matèria orgànica, compostos orgànics volàtils i lípids, activitat enzimàtica microbiana, producció primària , producció bacteriana); 2) cens i identificació de mostres biològiques; 3) disseny i implementació d'enfocaments experimentals; 4) anàlisi d'imatges submarines.

Equip i recursos tècnics

El servei compta amb embarcacions, equip de busseig, vehicles operats a distància, CTD, equip de fotografia i vídeo-submarí i tots els accessoris necessaris per a realitzar mostrejos, mesurar paràmetres o realitzar anàlisis:

 • CTD SAIV SD204
 • Dos fluorímetres Turner Designs
 • Dos espectrofluorímetres (Perkin Elmer LS55 i Horiba Scientific –Aqualog)
 • Dos espectrofotòmetres UV Agilent Cary-100
 • Cromatògraf de Gasos amb detecció per Espectròmetre de Masses (GC-MS) Agilent 5975T LTM amb sistema de purga i trampa
 • Cromatògraf de Gasos per columnes empaquetades amb Detector de Flama Fotomètrica (GC-FPD) amb sistema de purga i trampa
 • Cromatògraf de Gasos amb Detecció d'Ionització de Flama d'hidrogen (GC-FID) Agilent 7890A
 • Cromatògraf de Gasos amb detecció per Espectròmetre de Masses (GC-MS) Agilent GC 8890 amb MS 5977B
 • Sistema d'HPLC semi-preparatiu Agilent 1260 Infinity
 • Simulador de llum solar SUNTEST
 • Elèctrode d'oxigen Metrohm
 • Mesuradors de llum (Li-Cor)
 • Radiòmetre biosfèric PUV-2500
 • Comptador de centelleig líquid Tri-Carb 2810-TR Perkin Elmer
 • Mòdul Fluorímetre Turner Biosystems